X
تبلیغات
لیست قیمت گوشی های موجود در فروشگاه
قیمت گوشی ها به روز می باشد به علت نوسانات قیمت لیست با فروشگاه در تماس باشید
Bitmap
NOKIA SAMSUNG Sony Ericsson NEC NEC
1100 30000 6112 گارانتی 164000 C 901 165000 A 700 78000 M 1 53000
1202 27500 6112 145000 C 902 173000 A 900 43000 M 8 54000
1203 28000 گارانتیB 3210 122000 C 903 164000 C 99 53000 N 79 44000
1208 28500 گارانتیB 5702 216000دوسیم C905 246000 C 905 (دوسیم) 56000 N 83 57000
1616 31500 B 5702 180000دوسیم F 305 106000 C 905 ( TV) 67000 N 85 65000
1661 36500 B 5722 181000 K 608 66000 C 1000 TV 89000 N 86 65000
1662 37000 C3212(2 SIM) 101000 K 770 135000 C 5000 (DORADO) 38000 N 89 68000
1680 45500 C 3053 75000 S 500 116000 D 801 83000 N 95 (دوسیم) 60000
2690 77000 گارانتیC 3010 74000 T 700 156000 D 810 65000 N 96TV 72000
2700 87000 دوسیمC 5212 108000 T 707 167000 D 5130 33000 N 96i 64000
5130 96000 Corby txtگارانتی 120000 VIVAZ 385000 D 5600 52000 N 97+   67000
5230 154000 D780 130000 W 395 108000 E 71 tv کوچک  57000 N 97i   68000
5310 135000 D980 2sim 223000 W 508 166000 E 76 50000 N 97 TV 82000
5530 (مشکی) 200000 E 250 61000 W 580 117000 E 77 55000 N 97 (درجه یک ) 75000
5530 ( سفید ) 202000 M 620 74000 W 595 154000 E 708 63000 N 97 (تک سیم) 78000
5630 195000 p 960 151000 W 980 200000 E 900 70000 N98 + 68000
5730 272000  S 3600 100000 W 995 310000 farari 65000 N 98 mini 64000
5800 majar 225000 گارانتی S 3600 110000     F 305 67000 N 100 68000
6120 141000 S5230 130000 LG F 480 70000 N 900 83000
6300 MAJAR  128000 S5233  135000 F 698 91000 T 700 53000
6303 126000 S5510 152000 GL 20 220000 F 899 74000 TV 4000 56000
6700 227000 GL 40 375000 F8821 53000 Tavoos 63000
6700(SLIDE) 200000 NEC GD 330 109000 G 26 63000 V 6 30000
6710 270000 GD 510 173000 G 80 54000 V 50 70000
6720 232000 5130 42000 GM 200 86000 G D900 65000 V B 51 55000
6760 235000 5800 mini  62000 GU 230 86000 H V 2 tv 62000 vertu   67000
    5900 68000 GX200 گارانتی 104000 Iphone 64 GiG 75000 W 395 61000
7230 131000 6120 tv 59000 GW 300 گارانتی 137000 Iphone 000 72000 W 595 65000
E 71 258000 6303 46000 Ke770 105000 Iphone 555 55000 W 596 65000
E 72 325000 6720 51000 Ke970 108000 K 6 65000 W 598 65000
N 73 FINLAND 215000 6750 67000 گارانتیke990 187000 K 73 (TV) 52000 W 695 64000
N 79 280000 6900 65000 KF 240 140000 K 88 50000 W 705  58000
N 9 0 0 539000 8208 66000 KF 350 140000 K 520 60000 W 715  62000
N 85 300000 8800 TV 58000 Kp 500 گارانتی 115000 K 995 54000 W 995 58000
N 86 390000 8800Erdos 80000 kc 910 228000 K 1000 51500 X 5 79000
N 97 FINLAND 420000 8820 50000 گارانتیKS360 125000 L666 55000 X 6 BMW 72000
N 97  CHINA 400000 8900 70000 k s660 2sim 266000 L999 53000 X 10 64000
N97 MINI 395000 A 166 70000 K M 335 100000 LS20 58000 ZTC 888 55000
X3 137000 A 300 44000 K M 555 262000 M 2 57000 U 10 66000
X6 349000 آدرس:خوی خیابان امام- موبایل یوسفی تلفن:2221823-2235844-2239054همراه:09141612602-89/04/05
    مرجوعی بعد از یک هفته پذیرفته نمی شود و لوازم جانبی به هیچ وجه جز گارانتی محسوب نمی شود.
www.Mobile Yousefi.blogfa.com کم و کسری لوازم جانبی به عهده فروشگاه نمی باشد لطفا بازدید نمایید.
قابل توجه مشتریان : ( از پذیرفتن لیست خرید روزهای جمعه معذوریم...)
+ نوشته شده در  شنبه پنجم تیر 1389ساعت 22:1  توسط معززی -یوسفی   | 

NOKIA Sony Ericsson SAMSUNG NEC NEC
1100 30000 C 901 180000 6112 گارانتی 164000 C 99 53000 L999 53000
1202 28000 C 902 170000 گارانتیB 3410 150000 C 903 70000 LS20 58000
1203 27000 C 903 165000 گارانتیB 3210 122000 C 905 (دوسیم) 58000 M 2 57000
1208 29000 C905 254000 C 270 35000 C 1000 TV 89000 M 1 53000
1616 32000 F 305 106000 C3212(2 SIM) 104000 C 5000 (DORADO) 38500 M 8 54000
1661 37000 G 900 173000 C 3053 76000 D 801 83000 N 79 44000
1662 37000 K 608 66000 گارانتیC 3010 75000 D 810 66000 N 83 57000
1680 46000 K 770 135000 Corby  123000 D 5130 33000 N 86 65000
2690 76000 K 800 140000 Corby txtگارانتی 120000 E 66 76000 N 89 70000
2700 89000 satio 480000 D780 145000 E 66 جدید 66000 N 95 (دوسیم) 60000
5130 101000 S 500 116000 D900 111000 E 71 tv کوچک  57000 N 96TV 72000
5310 137000 T 700 156000 D980 2sim 255000 E 76 50000 N 96i 64000
5530 (مشکی) 208000 T 707 167000 E 250   65000 E77 55000 N 97+   67000
5530 ( سفید ) 212000 W 395 108000 M 620 75000 E708 63000 N 97i   68000
5630 195000 W 508 166000 p 960 151000 farari 65000 N 97 TV 82000
5730 272000 W 580 117000 S 3600 108000 F 305 67000 N 97 (درجه یک ) 76000
5800 majar 235000 W 595 151000 S5200 گارانتی 130000 F 480 70000 N 97 (تک سیم) 78000
6300 MAJAR  136000 W 850 159000 S5233  140000 F 698 91000 N98 + 68000
6303 125000 W 980 200000 S5510 152000 F 899 74000 N 98 mini 64000
6700 232000 W 995 310000 NEC F 900 57000 N 98 TV 70000
6700(SLIDE) 245000 X 1 348000 G 19 57000 S 595 63000
6710 279000 Z 320 53000 777PANDA 51000 G 26 63000 T 33 band 54000
6760 235000 Z 558 105000 5130 42000 G 80 54000 T 700 53000
7020 102000 LG 5800 mini  62000 G D900 65000 T 705 73000
E 71 275000 5800 76000 GD N95 42000 TV 4000 56000
N 73 FINLAND 215000 BL 40 گارانتی 395000 5900 68000 H V 2 tv 62000 V 6 30000
N 79 278000 GM 200 86000 6120 tv 59000 Iphone 000 72000 V 50 70000
N 9 0 0 543000 GW 300 گارانتی 137000 6303 46000 Iphone 555 55000 V B 51 55000
N 85 305000 Ke970 108000 6720 51000 J 77 47000 vertu   67000
N 86 383000 ke990 176000 6900 65000 K1 45000 W 350 67000
N 97 FINLAND 512000 KF 240 140000 8208 66000 K 6 65000 W 395 61000
N97 MINI 410000 KF 350 140000 8800 TV 58000 K 73 55000 W 595 67000
X3 144000 Kp 100 26000 8800Erdos 80000 K 88 50000 W 598 65000
Kp 500 124000 8900 70000 K 300 51500 W 705  58000
    Kp 500 گارانتی 130000 A 166 70000 K 600 53000 W 980 200000
GLX kc 910 228000 A 200 41000 K 900 52500 W 995 58000
k s660 2sim 266000 A 300 44000 K 995 54000 X 5 79000
2780 66000 K M 335 100000 A 700 78000 K 1000 53000 X 6 BMW 74000
2740 68000 K M 555 262000 A 900 43000 L666 55000 ZTC 888 55000
2680 84000 آدرس:خوی خیابان امام- موبایل یوسفی تلفن:2221823-2235844-2239054همراه:09141612602-89/03/16
2670 74000 مرجوعی بعد از یک هفته پذیرفته نمی شود و لوازم جانبی به هیچ وجه جز گارانتی محسوب نمی شود.
www.Mobile Yousefi.blogfa.com کم و کسری لوازم جانبی به عهده فروشگاه نمی باشد لطفا بازدید نمایید.
قابل توجه مشتریان : ( از پذیرفتن لیست خرید روزهای جمعه معذوریم...)
+ نوشته شده در  یکشنبه شانزدهم خرداد 1389ساعت 12:5  توسط معززی -یوسفی   | 

Bitmap
NOKIA Sony Ericsson SAMSUNG NEC NEC
1100 30000 Aino U 10 420000 B 3410 143000 5130 67000 J 77 47000
1202 26500 C 901 176000 6112 158000 5800 mini  62000 K 6 65000
1203 27000 C 902 165000 B - 5722(2sim) 202000 5800 76000 K 73 55000
1208 29000 C 903 166000 B 3210 128000 5900 61000 K 88 50000
1209 30000 C905 245000 C 3053 76000 6120 tv 60000 K 300 51500
1616 32000 F 305 109000 C3212(2 SIM) 101000 6300(دوسیم) 41000 K 600 53000
1661 35000 G 502 110500 C 5212 114000 6303 46000 K 900 53500
1680 46000 K 608 72000 Corby  127500 6720 51000 K 995 54000
2690 76000 K 770 137000 D780 145000 6900 61000 K 1000 53500
2700 84000     D900 114000 8208 66000 M 1 53000
2730 91000 satiuo 480000 D980 2sim 260000 8800 62000 M 8 54000
3110 105000 S 500 116000 E 250   66000 8900 70000 N 79 44000
5030 37000 T 700 156000 E 1 1 0 7 55000 A 200 41000 N 83 57000
5130 101000 T 707 167000 F 480 208000 A 300 46000 N 95 mini 63000
5230 163000 vivaz 420000 M 620 75000 A 700 78000 N 95 (دوسیم) 62000
5310 137000 W 205 86000 p 960 151000 C 903 70000 N 96TV 72000
5530 (مشکی) 208000 W 395 109000 S 3600 108000 C 905 (دوسیم) 60000 N 96i 64000
5530 ( سفید ) 212000 W 508 166000 S5233 135000 C 5000 (DORADO) 38500 N 97+   67000
5630 195000 W 580 117000 S5200 132000 D 801 83000 N 97i   71000
5800 majar 253000 W 595 151000 S5510 152000 D 888 75000 N 97 TV 86000
6120 majar 141000 W 705 196000 GLX D 5130 33000 N 97 (درجه یک ) 80000
6233 135000 W 760 142000 E 66 76000 N98 + 65000
6300 MAJAR  136000 W 850 159000 2680 86000 E 66 جدید 66000 N 98 TV 70000
6303 131000 W 995 318000 2640 42000 E 71 tv کوچک  57000 N 900 90000
6500 مشکی 217000 X 1 352000 2780 68000 E 71 34000 N 2000 61000
6630 195000 yari 212000 2740 68000 E 76 50000 S 595 65000
6700 232000 Z 558 112000     E77 60000 T 33 band 54000
6700(SLIDE) 247000 LG     F 11 55000 T 700 53000
6710 279000     F 68 50000 T 705 73000
6760 238000 Ke970 110000     F 480 700000 Tv 7000 52000
7020 100000 ke990 191000     F 698 91000 V B 51 57000
7230 150000 Kp500 132000     F 899 74000 vertu ti  71000
E 52 250000 KF755 200000     G 26 63000 W 395 61000
E 72 350000 K M 200 92000     G 73 57000 W 350 67000
 N73 FINLAND 228000 Kp 500 125000     G 80 54000 W 595 67000
N 79 278000 kc 910 228000     G 99 54000 W 705  58000
N 9 0 0 545000 kp110 55000     G D900 65000 X 2 71000
N 86 370000 k s660 2sim 266000     GD N95 42000 X 6 79000
N 97 FINLAND 512000 K M 335 109000     H V 2 tv 62000 X 6 BMW 76000
N97 MINI 410000 آدرس:خوی خیابان امام-موبایل یوسفی تلفن:2221823-2235844-2239054همراه:09141612602-89/02/22
X3 144000 مرجوعی بعد از یک هفته پذیرفته نمی شود و لوازم جانبی به هیچ وجه جز گارانتی محسوب نمی شود.
www.Mobile Yousefi.blogfa.com کم و کسری لوازم جانبی به عهده فروشگاه نمی باشد لطفا بازدید نمایید.
قابل توجه مشتریان : ( از پذیرفتن لیست خرید روزهای جمعه معذوریم...)
+ نوشته شده در  سه شنبه بیست و یکم اردیبهشت 1389ساعت 18:8  توسط معززی -یوسفی   | 

 
آدرس : خوی خیابان امام -  موبایل یوسفی تلفن : 2221823-2235844-2239054همراه: 09141612602             89/02/12
 
ساخت شرکت مدل  قیمت  ساخت شرکت مدل  قیمت 
NOKIA 1100 30000 SONY ERICSSON aynoo U 10 420000
NOKIA 1202 24500 SONY ERICSSON C 901 176000
NOKIA 1203 24500 SONY ERICSSON C 902 160000
NOKIA 1208 27000 SONY ERICSSON C 903 162000
NOKIA 1209 28000 SONY ERICSSON C905 245000
NOKIA 1616 32000 SONY ERICSSON F 305 109000
NOKIA 1661 35000 SONY ERICSSON G 502 110500
NOKIA 1680 46000 SONY ERICSSON K 608 72000
NOKIA 2690 76000 SONY ERICSSON K 770 136000
NOKIA 2700 84000      
NOKIA 2730 86000 SONY ERICSSON satiuo 480000
NOKIA 3110 105000 SONY ERICSSON S 500 115000
NOKIA 5030 37000 SONY ERICSSON T 700 156000
NOKIA 5130 96500 SONY ERICSSON T 707 167000
NOKIA 5230 163000 SONY ERICSSON vivaz 420000
NOKIA 5310 135000 SONY ERICSSON W 205 86000
NOKIA 5530 (مشکی) 208000      
NOKIA 5530 ( سفید ) 212000 SONY ERICSSON W 395 105000
NOKIA 5630 195000 SONY ERICSSON W 508 168000
NOKIA 5800 majar 248000 SONY ERICSSON W 580 115000
NOKIA 6120 majar 140000 SONY ERICSSON W 595 148000
NOKIA 6120 core 139000 SONY ERICSSON W 705 196000
NOKIA 6233 135000 SONY ERICSSON W 760 142000
NOKIA 6300 MAJAR ا صل 132000 SONY ERICSSON W 850 159000
NOKIA 6303 131000 SONY ERICSSON W 995 318000
NOKIA 6500 مشکی 217000 SONY ERICSSON X 1 352000
NOKIA 6630 195000 SONY ERICSSON yari 212000
NOKIA 6700 227000 SAMSUNG B 3410 141000
NOKIA 6700(SLIDE) 247000 SAMSUNG 6112 158000
NOKIA 6710 279000 SAMSUNG B - 5722(2sim) 202000
NOKIA 6760 238000 SAMSUNG B 3210 128000
NOKIA 7020 100000 SAMSUNG C 3053 76000
NOKIA 7230 150000 SAMSUNG C3212(2 SIM) 101000
NOKIA E 52 250000 SAMSUNG C 5212 114000
NOKIA E 71 285000 SAMSUNG Corby  129000
NOKIA  N73 FINLAND 228000 SAMSUNG Corby  TXT 124000
NOKIA N 79 275000 SAMSUNG D780 145000
NOKIA N 9 0 0 535000 SAMSUNG D900 114000
NOKIA N 86 360000 SAMSUNG D980 2sim 260000
NOKIA N 97 FINLAND 512000 SAMSUNG E 250   68000
NOKIA N97 MINI 410000 SAMSUNG E 1 1 0 7 55000
NOKIA X3 140000 SAMSUNG M 620 74000
NOKIA X6 352000 SAMSUNG p 960 151000
GLX (گارنتی) 2680 86000 SAMSUNG S 3600 109000
GLX(گارنتی) 2640 52000 SAMSUNG S5233 135000
GLX(گارنتی) 2780 68000 SAMSUNG S5200 131000
GLX(گارنتی) 2740 68000 SAMSUNG S5510 156000
+ نوشته شده در  شنبه یازدهم اردیبهشت 1389ساعت 21:42  توسط معززی -یوسفی   | 

ساخت شرکت مدل  قیمت  ساخت شرکت مدل  قیمت 
NEC 5130 67000  NEC G 73 57000
 NEC 5800 mini  65000  NEC G 80 54000
 NEC 5800 76000  NEC G 99 54000
 NEC 5900 61000  NEC G D900 65000
 NEC 6120 tv 65000  NEC GD N95 42000
 NEC 6300 39000 NEC H V 2 tv 62000
NEC 6300(دوسیم) 41000  NEC J 77 47000
 NEC 6303 46000  NEC    
 NEC 6720 51000  NEC K 6 65000
 NEC 6900 61000  NEC K 73 55000
 NEC 8208 66000  NEC K 88 50000
 NEC 8800 62000  NEC K 300 51500
 NEC 8900 70000  NEC K 600 53000
 NEC A 500 58000  NEC    
 NEC A 700 78000  NEC    
 NEC C 903 73000  NEC K 900 53000
 NEC C 905 (دوسیم) 60000  NEC K 995 54000
 NEC C 5000 (DORADO) 38500  NEC K 1000 53000
 NEC D 801 83000  NEC M 1 55000
 NEC D 888 75000 NEC M 8 54000
 NEC D 5130 33000  NEC N 79 44000
 NEC E 66 76000  NEC N 83 57000
 NEC E 66 جدید 66000  NEC N 95 mini 63000
 NEC E 71 tv کوچک  65000 NEC N 95 (دوسیم) 52000
 NEC E 71 34000 NEC N 95i 62000
 NEC E 76 50000 NEC N 96i 64000
NEC E77 60000  NEC N 97+   67000
NEC F2 72000  NEC N 97i   73000
NEC F 68 50000  NEC N 97 TV 86000
 NEC F 480 750000 NEC N 97 (درجه یک ) 80000
 NEC F 698 91000  NEC N98 + 65000
 NEC F 899 74000  NEC N 98 TV 70000
 NEC G 26 63000  NEC N 900 90000
 NEC      NEC N 2000 61000
مرجوعی بعد از یک هفته پذیرفته نمی شود و لوازم جانبی به هیچ وجه جز گارانتی محسوب نمی شود  
کم و کسری لوازم جانبی به عهده فروشگاه نمی باشد لطفا بازدید نمایید 
قابل توجه مشتریان : ( از پذیرفتن لیست خرید روزهای جمعه معذوریم...)
           
           
LG(گارانتی دار) Ke970 110000      
LG(گارانتی دار) ke990 188000 LG kp105 26000
LG(گارانتی دار) Kp 500 132000 LG kp110 55000
LG KF755 200000 LG k s660 2sim 266000
L G K M 200 92000 LG K M 335 109000
 NEC T 33 band 54000 NEC W 395 61000
 NEC T 700 53000 NEC W 350 67000
 NEC T 705 73000  NEC W 598 62000
 NEC Tv 7000 52000  NEC W 705  57000
NEC V 6 . NEC X 2 71000
NEC V B 51 57000 NEC X 6 79000
 NEC
vertu ti 
71000 NEC X 6 BMW 87000
   
           
+ نوشته شده در  شنبه یازدهم اردیبهشت 1389ساعت 21:31  توسط معززی -یوسفی   | 

 
آدرس : خوی خیابان امام -  موبایل یوسفی تلفن : 2221823-2235844-2239054همراه: 09141612602             89/02/12
 
ساخت شرکت مدل  قیمت  ساخت شرکت مدل  قیمت 
NOKIA 1100 30000 SONY ERICSSON aynoo U 10 420000
NOKIA 1202 24500 SONY ERICSSON C 901 176000
NOKIA 1203 24500 SONY ERICSSON C 902 160000
NOKIA 1208 27000 SONY ERICSSON C 903 162000
NOKIA 1209 28000 SONY ERICSSON C905 245000
NOKIA 1616 32000 SONY ERICSSON F 305 109000
NOKIA 1661 35000 SONY ERICSSON G 502 110500
NOKIA 1680 46000 SONY ERICSSON K 608 72000
NOKIA 2690 76000 SONY ERICSSON K 770 136000
NOKIA 2700 84000      
NOKIA 2730 86000 SONY ERICSSON satiuo 480000
NOKIA 3110 105000 SONY ERICSSON S 500 115000
NOKIA 5030 37000 SONY ERICSSON T 700 156000
NOKIA 5130 96500 SONY ERICSSON T 707 167000
NOKIA 5230 163000 SONY ERICSSON vivaz 420000
NOKIA 5310 135000 SONY ERICSSON W 205 86000
NOKIA 5530 (مشکی) 208000      
NOKIA 5530 ( سفید ) 212000 SONY ERICSSON W 395 105000
NOKIA 5630 195000 SONY ERICSSON W 508 168000
NOKIA 5800 majar 248000 SONY ERICSSON W 580 115000
NOKIA 6120 majar 140000 SONY ERICSSON W 595 148000
NOKIA 6120 core 139000 SONY ERICSSON W 705 196000
NOKIA 6233 135000 SONY ERICSSON W 760 142000
NOKIA 6300 MAJAR ا صل 132000 SONY ERICSSON W 850 159000
NOKIA 6303 131000 SONY ERICSSON W 995 318000
NOKIA 6500 مشکی 217000 SONY ERICSSON X 1 352000
NOKIA 6630 195000 SONY ERICSSON yari 212000
NOKIA 6700 227000 SAMSUNG B 3410 141000
NOKIA 6700(SLIDE) 247000 SAMSUNG 6112 158000
NOKIA 6710 279000 SAMSUNG B - 5722(2sim) 202000
NOKIA 6760 238000 SAMSUNG B 3210 128000
NOKIA 7020 100000 SAMSUNG C 3053 76000
NOKIA 7230 150000 SAMSUNG C3212(2 SIM) 101000
NOKIA E 52 250000 SAMSUNG C 5212 114000
NOKIA E 71 285000 SAMSUNG Corby  129000
NOKIA  N73 FINLAND 228000 SAMSUNG Corby  TXT 124000
NOKIA N 79 275000 SAMSUNG D780 145000
NOKIA N 9 0 0 535000 SAMSUNG D900 114000
NOKIA N 86 360000 SAMSUNG D980 2sim 260000
NOKIA N 97 FINLAND 512000 SAMSUNG E 250   68000
NOKIA N97 MINI 410000 SAMSUNG E 1 1 0 7 55000
NOKIA X3 140000 SAMSUNG M 620 74000
NOKIA X6 352000 SAMSUNG p 960 151000
GLX (گارنتی) 2680 86000 SAMSUNG S 3600 109000
GLX(گارنتی) 2640 52000 SAMSUNG S5233 135000
GLX(گارنتی) 2780 68000 SAMSUNG S5200 131000
GLX(گارنتی) 2740 68000 SAMSUNG S5510 156000

+ نوشته شده در  یکشنبه شانزدهم اسفند 1388ساعت 11:28  توسط معززی -یوسفی   | 

ساخت شرکت مدل  قیمت  ساخت شرکت مدل  قیمت 
 NEC 715 63000  NEC K 800 tv 56000
 NEC 6120 68000  NEC K 900 58000
 NEC 5800mini 64000  NEC K995 64000
 NEC 6700 tv  62000  NEC K1000 55000
 NEC 6700(2) 42000  NEC L 666 56000
 NEC 6900 63000  NEC  alcatel 660 77000
 NEC L999 54000  NEC H 715 63000
 NEC 8800 67000  NEC K88 53000
 NEC A166 74000  NEC N 86 tv 75000
 NEC A500 58000  NEC N79 45000
 NEC A200 43000  NEC N 96tv 73000
 NEC W696 tv  66000  NEC N 96i 61000
 NEC C99 54000  NEC N 97i   72000
 NEC C 905 59500  NEC درجه یکN 97+ 88000
 NEC C5000 39000  NEC N 98 TV 71000
 NEC D 801 83000  NEC S40 52000
 NEC 8900* 66000  NEC N 888 50000
 NEC E51 50000  NEC N86i 63000
 NEC E63 68000  NEC S 595 64000
 NEC E 66 76000  NEC Ty 450 66000
 NEC E 66 جدید 66000  NEC T 33 43000
 NEC E 71 tv کوچک  63000  NEC T33 band 54000
 NEC E 71 TV 48000  NEC TV4000 61000
 NEC E 72 77000  NEC U 800 51000
 NEC F 1 86000  NEC H500 50000
 NEC F 11 71000  NEC M1 53000
 NEC F 698 91000  NEC W 395 66000
 NEC F 899 74000  NEC W 995 64000
NEC C1 53000 NEC 8208 66000
 NEC J 88 59000  NEC N83 60000
 NEC K 6 68000  NEC N95 2sim 64000
 NEC K 73 63000  NEC X 300 65000
 NEC K 300 51500  NEC H800 52000
 NEC K 600 54000  NEC vertu ti  73000
+ نوشته شده در  یکشنبه شانزدهم اسفند 1388ساعت 11:27  توسط معززی -یوسفی   | 

LG ke990 196000 Nec M 8 56000
LG kg550 171000 Nec F68 50000
LG kf350 154000 Nec k995 61000
LG kp110 55000 Nec 6303 50000
LG k s660 2sim 266000 Nec 3600 43000
LG GB 106 35000 Nec H V 2 tv 66000
NEC x2 71000 Nec V 6 36000
NEC x5 80000 Nec F2 72000
NEC x6 75000 Nec A900 45000
NEC x8 51000 Nec V B 51 57000
+ نوشته شده در  یکشنبه شانزدهم اسفند 1388ساعت 11:26  توسط معززی -یوسفی   |